Sample Letter (Tagalog)

(Petsa)

(Pangalan ng Sinusulatan, tignan ang list of contacts/ilagay ang pangalan ng
senador o kinatawan)

Mahal na Ginoo/Binibini/Senador/Kinatawan (Apelyido ng Contact):

Ako po si (Buong pangalan ng pasyente), edad (Edad), nakatira sa (Tirahan ng pasyente).
Ako po ay mayroong (Diagnosis, refer to histopathology report). Para magamot, kailangang
po ng halagang PhP (Presyo ng gamutan) para sa (Pangalan ng gamot/Ilang beses kailangan).

Maaari po bang humingi ng tulong pinansiyal para sa aking pagpapagamot at mga test?
Ako po ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Dr. (Buong pangalan ng doktor) ng (Pangalan at
lokasyon ng ospital).

Kalakip po nito ay ang aking histopathology report, medical abstract, treatment plan at
cost estimate mula sa aking doktor.

Salamat po.

(Lagda at Buong Pangalan ng Pasyente)